Odin B300 Rower Treningowy

Odin B300 Rower Treningowy

1098.999957   1829.000037
W magazynie (dostawa 2-6 dni)

Odin B300 to niezwykle stabilny rower treningowy, kt?ry zapewnia doskona?y stosunek jako?ci do ceny.

.

Powiniene? wybra? ten rower treningowy B300, je?li chcesz mie? wyj?tkowo przyjazny dla u?ytkownika model, kt?ry zapewni Ci dobry trening. Jako?? wykonania tego roweru treningowego jest dobra i dlatego mo?e on ud?wign?? osob? o wadze do 130 kg. Tak du?a waga osoby ?wiadczy o dobrej jako?ci wykonania i stabilno?ci.

Dostajesz 8 poziom?w oporu, kt?re ?atwo ustawisz na komputerze. Posiadaj?c 8 poziom?w oporu, zapewniasz sobie mo?liwo?? delikatnego zwi?kszania obci??enia na rowerze treningowym Odin B300. Komputer jest du?y i ?atwy w obs?udze. Istniej? 3 przyjazne dla u?ytkownika przyciski, za pomoc? kt?rych mo?na prze??cza? wy?wietlanie pomi?dzy czasem, t?tnem, pr?dko?ci?, dystansem i kaloriami.
Poziomy te mo?na ?atwo dostosowa? dla ka?dego- R?czka ma ?rednic? 7,5 cm i dlatego jest du?a i ?atwa do uchwycenia.

Komputer posiada czytelny 3,5" ekran LCD, kt?ry jest wyra?ny i ostry, nawet pod skosami. Ten rower treningowy jest wyposa?ony w niewielki uchwyt na telefon lub tablet, dzi?ki czemu mo?na zapewni? sobie rozrywk? podczas treningu.

Ten rower treningowy Odin B300 posiada siedzisko, kt?rego wysoko?? mo?na regulowa? w zakresie 70,5 - 91cm. Oznacza to, ?e mo?e by? stosowany zar?wno przez doros?ych jak i dzieci. Du?e mo?liwo?ci regulacji pozwalaj? na uzyskanie idealnego komfortu. Jest to kluczowe dla Twojej motywacji, aby? siedzia? prawid?owo na rowerze treningowym.

Odin B300 jest wyposa?ony w rami? korby 16,2cm, kt?re zapewnia dobry gwint w tym rowerze treningowym. Ko?o zamachowe ma mas? 6 kg i to r?wnie? zapewni dobry gwint.

Kiedy je?dzisz na rowerze treningowym, wa?ne jest, aby stabilno?? by?a na najwy?szym poziomie i dlatego ten rower treningowy jest r?wnie? wyposa?ony w dobre stopy regulacyjne. Aby wyregulowa? dwie przednie n??ki, wystarczy przekr?ci? boki. Jest to znacznie ?atwiejsze ni? staromodne modele, gdzie przekr?ca si? nakr?tk? pod stopami.

R?koje?? roweru treningowego Odin B300 ma wiele opcji uchwytu i wbudowany czujnik t?tna. Wiele opcji chwytu, w kt?rych mo?esz zmienia? pozycj? podczas treningu, znacznie zwi?ksza komfort pracy.

.

Dobra stabilno??, kt?rej do?wiadczysz na tym rowerze treningowym Odin B300, jest w du?ej mierze zas?ug? grubej stalowej ramy.

?atwo jest przemieszcza? ten rower treningowy Odin B300, poniewa? jest on wyposa?ony w k??ka transportowe.

Angielska instrukcja obs?ugi:Do roweru treningowegodin B300 do??czona jest du?ska i angielska instrukcja obs?ugi.

.

Dane:

.

Uchwyt do tabletu lub telefonu

Regulacja wysoko?ci siode?ka: od 70,5cm do 91cm

.

Ko?a transportowe

Regulowane peda?y z du?ym bie?nikiem 12cm x 9,5cm - Samoczynna regulacja peda??w: peda?y automatycznie obr?c? si? w prawo i b?d? gotowe do u?ycia.

Wymiary modu?u wy?wietlacza: 21,2 x 15,9 - Z 3,5'' (8 x 4cm) ekranem LCD: wy?wietla czas, t?tno, pr?dko??, odleg?o?? i kalorie.

3 przyciski przyjazne dla u?ytkownika

Wysoko?? wspinaczki 46,5cm

>

Wygodne siode?ko 24,5cm x 27cm z 3cm wy?ci??k? z pianki dla dodatkowego komfortu

16,2cm rami? d?wigu

Uk?ad nap?dowy: hamulec

 • Brand
 • Bluetooth (dołączenie Tabletu I Smartfona) Nie
 • Układ Hamulcowy Magnetyczny
 • Computer data Displays Time, distance, speed, heart rate, calories
 • Wymiary 86 x 44,5 x 140 cm
 • Dimensioner (emballage) 78,5 x 25,5 x 60 cm, 25,5 kg
 • Wysokość Ustawienia Niski
 • Regulacja Oporu Ręczny
 • Maksymalna Waga Użytkownika 130 kg
 • Poziomy Oporu 1 - 8
 • Pulsometr Pulsometr na rękę
 • Koło Zamachowe 6 kg
 • Programy Treningowe 0 szt
 • Waga 23 kg
 • Funkcja Watów Nie